Maito ja Terveys ry:n säännöt

1 § Liiton nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maito ja Terveys - Mjölk och Hälsa ry. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on parantaa kansanterveyttä ja kansanravitsemusta sekä lisätä raittiita elämäntapoja edistämällä maidon ja maitovalmisteiden käyttöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa oikeasta ravitsemuksesta ja maidon merkityksestä, seuraa kansanterveyteen ja kansanravitsemukseen kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä, ylläpitää yhteyttä ravitsemuskasvatusta harjoittaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin ja järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia.

Liiton tarkoituksen ei ole voiton tai muun taloudellisen hyvityksen hankkiminen jaettavaksi jäsenille tai muille toimintaan osallisille.

3 § Jäsenet

Liiton jäsenet ovat varsinaisia, kannatus- tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi ja kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö.

Tämän lisäksi liitto voi kutsua kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla ansioituneet liiton toiminnassa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

4 § Vuosimaksu

Liiton kannatusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton hallitus vahvistaa vuodeksi kerrallaan. Varsinaisilta ja kunniajäseniltä ei peritä vuosimaksua.

5 § Toimielimet

Liiton toimielimiä ovat

 • liiton kokous
 • hallitus ja
 • tilintarkastajat

6 § Liiton kokouksen kokoonpano

Liiton päättämisvaltaa käyttää liiton kokous.

Jokaisella liiton varsinaisella ja kannatusjäsenellä on oikeus nimetä liiton kokoukseen yksi edustaja ja sen lisäksi vielä yksi edustaja kutakin jäsenmääränsä täyttä 20.000-lukua kohti, enintään kuitenkin viisi (5) edustajaa.

Varsinaisen tai kannatusjäsenen, johon kuuluu yhteisöjäseniä, jäsenmäärällä tarkoitetaan näissä säännöissä yhteisöjäseniin kuuluuvien henkilöjäsenten yhteenlaskettua määrää.

7 § Liiton kokous

Liiton varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous ennen toukokuun loppua ja syyskokous syyskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain niistä asioista, jotka lain tai sääntöjen mukaan on kokouksessa käsiteltävä taikka jotka kokouskutsussa on erikseen mainittu.

Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni. Edustaja ei saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun välityksellä. Kunniajäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä puhe- mutta ei äänivaltaa.

Jäsenen on ilmoitettava edustajansa liiton toimistoon vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta lähettämällä ote sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa edustaja on valittu tahi muu laillinen valtuutus edustajien määräämisestä.

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, pöytäkirjaan on merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

8 § Liiton varsinaiset kokoukset

Liiton varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokouksessa

 1. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
 2. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta,
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

 1. esitetään hallituksen selonteko liiton toiminnasta kulumassa olevan vuoden aikana,
 2. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 3. valitaan hallitukseen tarvittavat jäsenet
 4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä,
 5. vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Halutessaan jonkin asian varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jäsenen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

9 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Liiton kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ilmoituksella, joka vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetetään kirjeessä jokaiselle jäsenelle.

Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon samalla tavalla.

10 § Hallitus

Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) henkilöä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan samaksi ajaksi henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes aluksi arvan perusteella ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa ratkaistavaksi, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole, mikäli mahdollista, varattu tilaisuutta tutustua siihen.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan oikeaksi todistettava. Pöytäkirjat on vuosittain aikajärjestyksessä numeroitava ja hallituksen toimesta säilytettävä.

12 § Oikeus liiton nimen kirjoittamiseen

Liiton nimen merkitsevät hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa nimenkirjoittamisoikeuden, aina kaksi yhdessä.

13 § Tilikausi ja tilinpäätös

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.

14 § Tilintarkastus

Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava liiton hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen liiton kevätkokousta.

15 § Liiton purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

Päätös liiton vapaaehtoisesta purkamisesta ja muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä liiton kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty.

Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, niiden välillä tulee olla vähintään kuukauden aika.

16 § Varojen käyttäminen liiton purkautuessa tai lakatessa

Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, käytetään omaisuuden säästö liiton tarkoitusperien edistämiseksi liiton kokouksen määräämällä tavalla.

17 § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.